Mac 920 Torkmedel

Pris:
660 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2149439
Antal:
Kommentar till butiken:
Beställningsvara
Mac 920 är ett högkoncentrat neutralt torkmedel för automatisk dosering i alla typer av diskmaskiner. Är anpassat för mjukt till medelhårt vatten. Ger bra skumdämpning och en snabb fläckfri torkning av diskgodset. Påverkar inte materialet i diskmaskin eller diskgods.

Dosering: 0,45-0,55 ml/liter vatten beronde påvattenkvalitet och typ av diskgods
 
Vikt inkluderar emballage mm

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förpackning 5 eller 10 liter. 
Förpackningsmaterial: hårdplast (polyeten)

Utdrag ur säkerhetsdatablad 
AVSNITT 14: Transportinformation 14.1 - 14.4 Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG. ADR/RID Ej tillämpligt IMDG Ej tillämpligt MARINE POLLUTANT Nej IATA Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämpligt 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden